یکشنبه 5 تیر 1401   03:18:33
header header
ﺷﻴﻮه و ﻧﻘﺶ ﻣﺪﻳﺮان در دﻋﻮت ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﺑﻪ ﻧﻤﺎز
1398/12/6 سه‌شنبه

مهدی فیضی

ﺷﺮﻛﺖ ﭘﮋوﻫﺶ و ﻓﻨﺎورى ﭘﺘﺮوﺷﻴﻤﻰ ﻣﺮﻛﺰ اراك

1398/12/6 سه‌شنبهسه‌شنبه 6/12/13982020-02-25T13:29:54+03:302/25/2020ﺷﻴﻮه و ﻧﻘﺶ ﻣﺪﻳﺮان در دﻋﻮت ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﺑﻪ ﻧﻤﺎزمهدی فیضیﺷﺮﻛﺖ ﭘﮋوﻫﺶ و ﻓﻨﺎورى ﭘﺘﺮوﺷﻴﻤﻰ ﻣﺮﻛﺰ اراكﻧﻤﺎز ﺳﺒﺐ ﺳﻼﻣﺖ روح و روان و دوري از ﻓﺴﺎد در ﻣﺤﻴﻂ اداري ﻣﻰ¬ﺷﻮد. اﺛﺮات اﻗﺎﻣﻪ ﻧﻤﺎز در ادارت، ﺗﻮاﺿﻊ در ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ ارﺑﺎب اﻟﺮﺟﻮع ﻛﺎﻫﺶ اﺳﺘﺮس در ﻛﺎرﻣﻨﺪان و ﺗﻘﻮﻳﺖ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﭘﺬﻳﺮي و وﺟﺪان ﻛﺎري ﻣﻰ¬ﺑﺎﺷﺪ.152a6a596-5b63-47cc-b400-2c4c12be8bf72020-02-25T13:40:52+03:30نمازخانه کارکنان7ed8d9d3-b099-4e48-a8b8-ca74db041c96مهدي فيضي.pdf475409application/pdf2020-02-25T13:31:32+03:3041b89673-bf12-48c2-9de5-d0642a03063a578069e8-f0d2-4480-be0e-4a6798a18f372ﺷﻴﻮه و ﻧﻘﺶ ﻣﺪﻳﺮان در دﻋﻮت ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﺑﻪ ﻧﻤﺎز36a6f585-dea7-431a-b002-36ba7e8cbc993دﻋﻮت ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﺑﻪ ﻧﻤﺎزf2bee282-f45b-43cf-95de-b04c3d76c51c4راهکارهای توسعه و ترویج نماز8b50e3fe-6dfb-4125-a1ee-781d4d6cd1395ﺷﺮﻛﺖ ﭘﮋوﻫﺶ و ﻓﻨﺎورى ﭘﺘﺮوﺷﻴﻤﻰ ﻣﺮﻛﺰ اراك9253a86a-14d0-4ea6-ad1d-e7c20a8f62f56ﻣﻬﺪى ﻓﻴﻀﻰ18816/23/2022 9:02:52 AM


ﻧﻤﺎز ﺳﺒﺐ ﺳﻼﻣﺖ روح و روان و دوري از ﻓﺴﺎد در ﻣﺤﻴﻂ اداري ﻣﻰ¬ﺷﻮد. اﺛﺮات اﻗﺎﻣﻪ ﻧﻤﺎز در ادارت، ﺗﻮاﺿﻊ در ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ ارﺑﺎب اﻟﺮﺟﻮع ﻛﺎﻫﺶ اﺳﺘﺮس در ﻛﺎرﻣﻨﺪان و ﺗﻘﻮﻳﺖ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﭘﺬﻳﺮي و وﺟﺪان ﻛﺎري ﻣﻰ¬ﺑﺎﺷﺪ.

فایل ها :مهدي فيضي.pdf کلمات کليدی :ﺷﻴﻮه و ﻧﻘﺶ ﻣﺪﻳﺮان در دﻋﻮت ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﺑﻪ ﻧﻤﺎزدﻋﻮت ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﺑﻪ ﻧﻤﺎزراهکارهای توسعه و ترویج نمازﺷﺮﻛﺖ ﭘﮋوﻫﺶ و ﻓﻨﺎورى ﭘﺘﺮوﺷﻴﻤﻰ ﻣﺮﻛﺰ اراكﻣﻬﺪى ﻓﻴﻀﻰ
مطالب مرتبط

شورای اقامه نماز
  شورای امر به معروف و نهی از منکر
   ستاد صیانت از حقوق شهروندی عفاف و حجاب
    امور زنان و خانواده
     کلیه حقوق این پایگاه متعلق به شرکت ملی نفت ایران است.