شنبه 9 فروردين 1399   12:35:01
header header
ﺷﻴﻮه و ﻧﻘﺶ ﻣﺪﻳﺮان در دﻋﻮت ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﺑﻪ ﻧﻤﺎز مهدی فیضی ﺷﺮﻛﺖ ﭘﮋوﻫﺶ و ﻓﻨﺎورى ﭘﺘﺮوﺷﻴﻤﻰ ﻣﺮﻛﺰ اراك ﻧﻤﺎز ﺳﺒﺐ ﺳﻼﻣﺖ روح و روان و دوري از ﻓﺴﺎد در ﻣﺤﻴﻂ اداري ﻣﻰ¬ﺷﻮد. اﺛﺮات اﻗﺎﻣﻪ ﻧﻤﺎز در ادارت، ﺗﻮاﺿﻊ در ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ ارﺑﺎب اﻟﺮﺟﻮع ﻛﺎﻫﺶ اﺳﺘﺮس در ﻛﺎرﻣﻨﺪان و ﺗﻘﻮﻳﺖ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﭘﺬﻳﺮي و وﺟﺪان ﻛﺎري ﻣﻰ¬ﺑﺎﺷﺪ.
فايلها
مهدي فيضي.pdf 475.409 KB
کلمات کليدي
ﺷﻴﻮه و ﻧﻘﺶ ﻣﺪﻳﺮان در دﻋﻮت ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﺑﻪ ﻧﻤﺎز, دﻋﻮت ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﺑﻪ ﻧﻤﺎز, راهکارهای توسعه و ترویج نماز, ﺷﺮﻛﺖ ﭘﮋوﻫﺶ و ﻓﻨﺎورى ﭘﺘﺮوﺷﻴﻤﻰ ﻣﺮﻛﺰ اراك, ﻣﻬﺪى ﻓﻴﻀﻰ
کلیه حقوق این پایگاه متعلق به شرکت ملی نفت ایران است.