شنبه 9 فروردين 1399   13:26:39
header header
نقش اولیا در دعوت فرزندان به نماز سمیرا اعتمادی شرکت پتروشیمی بیستون استان کرمانشاه نخستین بستر تقویت روحیه عبادت به ویژه نماز در انسان، خانواده است. خانواده خصوصاً والدین، نخستین مرکز و کانون تعلیم و تربیت فرزندان است.
فايلها
نقش اوليا در دعوت فرزندان به نماز-1.pdf 501.961 KB
کلمات کليدي
نقش اولیا در دعوت فرزندان به نماز, دعوت فرزندان به نماز, سمیرا اعتمادی, پتروشیمی بیستون, استان کرمانشاه
کلیه حقوق این پایگاه متعلق به شرکت ملی نفت ایران است.